دكتر عبد الله متولي

مقالات

1          فعاليت موسسات تبليغي آمريكايي در ايران- مطالعات تاريخي

2          زندگي نامه ميرزا حسن آشتياني- فرهنگ ناموران معاصر ايران

3          عوامل موثر بر مناسبات ايران و عثماني در دوره زنديه - تاريخ روابط خارجي

كتابها

1          كميته مجازات - موسسه تاريخ معاصر  1378

2          كبوتران حرم (داستان)- كانون            1382

3          آيت الله خوانساري به روايت اسناد - مركز اسناد انقلاب اسلامي 1383          

4          بررسي تطبيقي نهضت جنگل و خياباني - حوزه هنري1373

5          دشمن به زانو درآمد (زندگي نامه داستاني) – سوره

سمينارها

1          جايگاه قفقاز در برنامه هاي نظامي نادرشاه- همايش بين المللي قفقاز- پوستر

مدیریت گروه

دکتر علي اصغر ميرزايي

تماس با ما

آمار بازدیدکنندگان

30908